ชื่อ - นามสกุล :นายเสถียร เมืองเเสน
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาอบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :