นายเหรียญชัย ทองเฟื้อง
นายก อบต.ดงหม้อทองใต้ เบอร์โทร 062-1499254

นายการัณย์ ศรีแสนยงค์
รองนายก อบต.ดงหม้อทองใต้
0830330087

นายธรรมนูญ ประเสริฐพงษ์
รองนายก อบต.ดงหม้อทองใต้
0843241781

นางยุวดี ก่อขันธ์
เลขานุการนายก อบต.
0649392820

นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร
ปลัด อบต. เบอร์โทร
098-660-32

นายพงศ์เดช ไชยมีสุข
รองปลัด อบต.
0981649611