นางอรนิตย์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

นางสาวอังคนา อุปชาใต้
นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ซองวงศ์ษา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเบญจวรรณ อุบลลา
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี

นางสาววรรณภา นะดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี

นายวีระยุทธ อุประ
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวรุจณีย์ ประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-
-

-
-

นางสาวสุจิตตา ศรีขัดเค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขนิษฐา ละศรีจันทร์
คนงาน