นายพันธุ์ ศรีแพงมล
ผอ.การกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม

นางสาวจิราพร เเก้วกันหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลักษณารีย์ ม่วงสุราษฏร์
ครู คศ.2

นางนิศาชล เเง่พรหม
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ เจริญชัยไธสงค์
ครู คศ.2

นางสาวจิตตานันท์ นามวงษา
ครู คศ.2

นางวัณนา ณรงค์ชัย
ครู คศ.1

นางเสมียน บัวงาม
ครู คศ.1

นางนันธิดา ผาลึก
ครู คศ.1

นางกาญจนี นรบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายไสว พรหมโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางธิดาพร ทัสสามี
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวดวงใจ สาริบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวทิพยุภา พิมพ์พันธ์
ผู้ดูเเลเด็ก

นางรัชนีกร สุริยะจันทร์
ผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวประวรรณ อุปชาใต้
ผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวพัชรี วาระทัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเฟื้อง
ผู้ดูแลเด็ก