ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และประชุมคณะอนุกรรมการ การสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) (17 มีนาคม 2566)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงหม้อทองใต้
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการ การสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
- ประชุมพิจารณาแผนการดูแลและอนุมัติการสนับสนุนการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปี ๒๕๖๖ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

ขึ้นบนสุด