การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ (24 เมษายน 2566)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประกาศวันที่  9 มกราคม 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้มีนโยบายเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อรับมอบนโยบายต่างๆแต่ละเดือน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คนงาน ร่วมกันเคารพธงชาติ ด้านหน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ (นายเหรียญชัย  ทองเฟื้อง) ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้    ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

ขึ้นบนสุด