นางวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
0844288925

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
0642097495

น.ส.รำไพ บัวศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
0960968779

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์ฯ ชก. รักษาการ งานส่งเสริมการเกษตร
0642097495

น.ส.ธิยากรณ์ พรมสุรี
นิติกรปฏิบัติการ
0616659193

น.ส.กรรณิกา ไชยจันดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0642693635

นางสาวศิริฉาย นามวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายชัยกมล แสงศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ.ส.อ.นพฤทธิ์ จันอู๊ด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0957907403

น.ส.ปวีณ์กร เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0885181181

นายพงษ์ศักดิ์ อุปชาใต้
พนักงานดับเพลิง
0861019286

นายวัฒิกรณ์ สุขศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
0957311005

นายจัตุพล เมืองแสน
คนงาน
0648633551

นายไชยวัฒน์ ช่วงชิต
คนงาน
098284249

นายภูชิต ผ่องแผ้ว
คนงาน
0962300083

นายปราโมทย์ ทฤษฎี
พนักงานขับรถยนต์(ฉุกเฉิน)
0818125905

นายกิตติทัศนื พละมา
พนักงานทั่วไป
0980424727

นายสำรวย สร้างนานอก
พนักงานขับรถยนต์
0630488202

นายธนภัทร โพธิ์ชัยศรี
พนักงานขับรถยนต์(ฉุกเฉิน)

นายอัทธพล สุวรรณไตร
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศิริประภาพร ขันดี
คนงาน