นายพันธุ์ ศรีแพงมล
ผอ.การกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
089-277605

นายธรรมรัตน์ เเสนโสดา
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวธิดาทิพย์ นนท์สุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลักษณารีย์ ม่วงสุราษฏร์
ครู คศ.2
080-229-66

นางนิศาชล เเง่พรหม
ครู คศ.2
087-059-59

นางสาวพรทิพย์ เจริญชัยไธสงค์
ครู คศ.2
085-607-07

นางสาวจิตตานันท์ นามวงษา
ครู คศ.2
088-562-15

นางวัณนา ณรงค์ชัย
ครู คศ.1
092-976-05

นางเสมียน บัวงาม
ครู คศ.1
095-308-69

นางนันธิดา ผาลึก
ครู คศ.1
084-934-43

นางกาญจนี นรบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
088-623-34

นายไสว พรหมโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
095-659-12

นางธิดาพร ทัสสามี
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก
082-101-97

นางสาวดวงใจ สาริบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก
087-953-49

นางรัชนีกร สุริยะจันทร์
ผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวประวรรณ อุปชาใต้
ผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวพัชรี วาระทัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเฟื้อง
ผู้ดูแลเด็ก