นายประยัต ต้นกันยา
ประธานสภา อบต.ดงหม้อทองใต้

นายนที สุริยะจันทร์
รองประธานสภา อบต.ดงหม้อทองใต้

นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร
เลขานุการสภาอบต.ดงหม้อทองใต้

นายวิโรด ระวังดี
ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายเสถียร เมืองแสน
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายมานิต โพธิศรีรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายกิตติศักดิ์ ไชยมาตร
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายศรีไพร หันประดิษฐ
ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายบุญช่วย คุลี
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประครอง บำรุงสุข
ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายบรรชา ปากดีสี
ส.อบต. หมู่ที่ 10