ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเทพนิรันดร์ เเสงเพชร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
082-517271

( ว่าง )
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.

(.ว่าง.)
วิศวกรโยธา

นายพลชัย โต่งกาโพง
ผู้ช่วยช่างโยธา
090-843576

นายสถาพร ผาลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
083-336936

นางสาวอันธิกา หอระสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
081-729743

นายสมพงษ์ ปาละภา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
096-224048

นางสาวสุวนันท์ ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
0637354193

นายศรศิลป์ แสนศรี
เจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

นายณัฐพงศ์ ใยแก้ว
พนักงานจ้าง