นางสาวพิลพล บุญเฮ้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางนิ่มนวล นนดารา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฎฐนันท์ สิงห์น้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.มุธิตา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน