ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเทพนิรันดร์ เเสงเพชร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
0825172717

นายฉัตรชัย ธงอาษา
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
0926390956

(.ว่าง.)
วิศวกรโยธา

นายพลชัย โต่งกาโพง
ผู้ช่วยช่างโยธา
0908405763

นายสถาพร ผาลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
0833369364

นางสาวอันธิกา หอระสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0817297430

นายสมพงษ์ ปาละภา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0962240426

นางสาวสุวนันท์ ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
0637354193

นายศรศิลป์ แสนศรี
เจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

นายณัฐพงศ์ ใยแก้ว
พนักงานจ้าง