ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางนิ่มนวล นนดารา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
085-758-16

นางสุพรรณรัตน์ เเพงพา
ตำเเหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

น.ส.มุธิตา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
089-898035

นายตะวัน เชียงขวาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ