นางวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
084-428-89

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
064-209-74

น.ส.รำไพ บัวศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
096-096-87

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์ฯ ชก. รักษาการ งานส่งเสริมการเกษตร

น.ส.ธิยากรณ์ พรมสุรี
นิติกรปฏิบัติการ
061-665919

น.ส.กรรณิกา ไชยจันดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
064-269363

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์ แสนเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
098-543968

จ.ส.อ.นพฤทธิ์ จันอู๊ด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
095-790740

น.ส.ปวีณ์กร เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
088-518-11

นายพงษ์ศักดิ์ อุปชาใต้
พนักงานดับเพลิง
086-101-92

นายวัฒิกรณ์ สุขศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
0957311005

นายจัตุพล เมืองแสน
คนงาน
064-234-60

นายไชยวัฒน์ ช่วงชิต
คนงาน
098-284249

นายชิตณรงค์ พินิจมนตรี
คนงาน
093-114-93

นายภูชิต ผ่องแผ้ว
คนงาน
096-230-00

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์(ฉุกเฉิน)

นายกิตติทัศนื พละมา
พนักงานทั่วไป
098-042472

นายสำรวย สร้างนานอก
พนักงานขับรถยนต์
063-048-82