นางวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป ระดับลาง

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้า กลุ่มงานอำนวยการ

น.ส.รำไพ บัวศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้า กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

น.ส.ธิยากรณ์ พรมสุรี
นิติกรปฏิบัติการ

จ.ส.อ.นพฤทธิ์ จันอู๊ด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเกียรติศักดิ์ แสนเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ปวีณ์กร เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

( ว่าง )
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์ฯ ชก. รักษาราชการ งานส่งเสริมการเกษตร

( ว่าง )
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

นายสำรวย สร้างนานอก
พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา ปัญเศษ
พนักงานขับรถยนต์(ฉุกเฉิน)

นายวัฒิกรณ์ สุขศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

-
-

-
-

นายพงษ์ศักดิ์ อุปชาใต้
พนักงานดับเพลิง

นายจัตุพล เมืองแสน
คนงาน

-
-

-
-

นายไชยวัฒน์ ช่วงชิต
คนงาน

นายชิตณรงค์ พินิจมนตรี
คนงาน

-
-

-
-

นายภูชิต ผ่องแผ้ว
คนงาน

นายกิตติทัศน์ พละมา
พนักงานทั่วไป

-
-

-
-