โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 (06 ธันวาคม 2565)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565

ขึ้นบนสุด