นางวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสุภาภรณ์ คำวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.รำไพ บัวศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ธิยากรณ์ พรมสุรี
นิติกรปฏิบัติการ

จ.ส.อ.นพฤทธิ์ จันอู๊ด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0957907403

นายเกียรติศักดิ์ แสนเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสยมภู คำสอน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

น.ส.ปวีณ์กร เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำรวย สร้างนานอก
พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา ปัญเศษ
พนักงานขับรถยนต์(ฉุกเฉิน)

นายพงษ์ศักดิ์ อุปชาใต้
พนักงานดับเพลิง

นายวัฒิกรณ์ สุขศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายจัตุพล เมืองแสน
คนงาน

นายไชยวัฒน์ ช่วงชิต
คนงาน

นายชิตณรงค์ พินิจมนตรี
คนงาน

นายภูชิต ผ่องแผ้ว
คนงาน

นายกิตติทัศน์ พละมา
พนักงานทั่วไป