นางอรนิตย์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวขนิษฐา ซองวงศ์ษา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอังคนา อุปชาใต้
นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ อุบลลา
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี

นายวีระยุทธ อุประ
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาววรรณภา นะดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี

นางสาวสุจิตตา ศรีขัดเค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุจณีย์ ประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.สุมิตา มุทาพร
คนงานทั่วไปประจำกองคลัง

น.ส.ขนิษฐา ละศรีจันทร์
คนงาน